Huiswaarts Omhoog advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

contractvoorwaarden

 

 

honorarium
kosten
contractvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Indien U een advocaat raadpleegt sluit U met hem een contract af. Het is binnen deze overeenkomst en binnen de deontologische regelen dewelke door de Orde van Advocaten werd uitgevaardigd dat de advocaat voor U zal werken.
Door de raadpleging van een advocaat ontstaat een geldige overeenkomst. Hierdoor verkrijgen beide partijen rechten en verplichtingen die overeenkomstig het Belgische Burgerlijke Recht afdwingbaar zijn. Op eenvoudig verzoek van de cliŽnt kan deze overeenkomst opgezegd worden.

De juridische wereld, en het beroep van advocaat wordt  gekenmerkt door specifieke verval-, verjarings- en andere termijnen.
De cliŽnt dient van elk processtuk, betekening, aanmaning e.d. meer die hij ontvangt, direct kopie over te maken aan de advocaat. De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor verval, verjaring e.d. meer, indien de cliŽnt nalatig is bij zijn voornoemde verwittigingplicht.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot een bedrag van Ä 1.250.000,00. Een hogere schadevergoeding zal niet kunnen geŽist worden.

Bijkomende specificaties

Deze tarieven gelden voor het jaar 2014, in deze is de BTW inbegrepen tenzij anders aangegeven.

De vergoeding per uurloon geldt voor alle zaken dewelke geen bepaalbare waarde hebben, en voor zaken met een waarde tot Ä 10.000,00. Onder de waarde wordt verstaan de hoofdsommen, verhogingsbedingen, interesten van alle vorderingen (hoofdeis, tegeneis & tussenkomst) geldboeten en verbeurdverklaringen samen.
Alle tijd wordt aangerekend, zo ook wacht- en andere verloren tijd en niet alleen effectieve juridische prestaties, ook administratieve en andere werkzaamheden, en dit aan hetzelfde uurtarief.
De bekomen dading of in het eindvonnis of arrest verleende vordering bepaalt de eigenlijke coŽfficiŽnt tenzij het dossier voordien werd afgesloten.
Al de in een bepaalde zaak voorkomende coŽfficiŽnten worden met elkaar vermenigvuldigd en het resultaat daarvan wordt vermenigvuldigd met het basishonorarium. Op deze wijze ontstaat het gerelateerd ereloon.

Wat de correctiecoŽfficient inzake de draagkracht van de cliŽnt betreft wordt rekening gehouden met een belastbaar inkomen tussen Ä 9.540,00 - Ä 12.264,00 en een K.I. van minder dan Ä 745,00 en voor zover dit wordt meegedeeld bij het openen van het dossier. De cliŽnt doet er aldus goed aan zijn advocaat in te lichten omtrent zijn financiŽle situatie, en dit alvorens een dossier geopend wordt.

Bij het openen van een dossier en naarmate het dossier vordert worden er normaal gezien provisies gevraagd.

Alle staten worden beschouwd als zijnde aanvaard indien binnen de twee weken geen schriftelijk protest werd kenbaar gemaakt.
Indien derdegelden aanwezig zijn, worden de staten vooraf met deze voldaan. Indien binnen de twee weken geen betaling volgt, wordt het bedrag van rechtswege met 6% verhoogd, en is van rechtswege een interest op jaarbasis verschuldigd gelijk aan 6%
Indien binnen de maand na kennisgeving, de provisies, tussentijdse- en eindstaten nog niet betaald zijn, is de advocaat zonder instructies.

Het beroepsgeheim van de advocaat is absoluut. Alle brieven, stukken, nota's en andere persoonlijke documenten van de advocaat mogen ongeacht hun bestemming door niemand en op geen enkele wijze bekend gemaakt worden. Er wordt gehandeld volgens de visie van de Correctionele Rechtbank Brussel, 19 februari 1998 (Assubel).

Alle teksten, tekening, modellen dewelke de advocaat maakt blijven eigendom van de advocaat.

De advocaat heeft het mandaat om onderhandelingen te voeren en tot het sluiten van een dading over te gaan.

Specifieke afspraken en/of bijkomende voorwaarden zijn overeen te komen aan de hand van de voorliggende casus.