Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

Pro Deo

 

Dit kantoor werkt niet mee aan de "Juridische Tweedelijnsbijstand" om reden dat U op dit kantoor, en voor zover U daaromtrent 'voor' de start van het dossier er om vraagt, een specifiek tarief kan genieten als U minvermogend bent. Tevens bestaat de mogelijkheid om maandelijks kleine provisies over te maken zodat U op het einde van de rit niet geconfronteerd wordt met een moeilijk te betalen factuur. Gelet de manier waarop het Ministerie van Justitie de pro-deo advocaten vergoed, is het immers onmogelijk om een correcte en degelijke dienstverlening te verlenen en werkt deze demotiverend voor de betreffende advocaat. De ervaring is er immers van dat de vergoedingen zo goed als slechts kostendekkend werken en deze pas een jaar na afsluiting van het dossier worden overgemaakt.
Wenst U geen gebruik te maken van ons specifiek tarief voor minvermogenden, dan kan indien U aan de voorwaarden voldoet, er U door de Orde van Advocaten een Pro Deo advocaat worden toegewezen, wat in realiteit steeds een stagiair zal zijn.

Vanaf 1 september 2016 gelde het volgende:

Volgens het KB van 18 december 2003 kunnen alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en plus de andere bestaansmiddelen (met uitzondering van de kinderbijslag) dewelke hoger is dan € 1.255,00 niet genieten van enige kosteloze rechtsbijstand.
Hetzelfde geldt voor gehuwden, samenwonende en anderen met personen ten laste waarvan hun maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en € 170,08 per persoon ten laste en plus de andere bestaansmiddelen (met uitzondering van de kinderbijslag) hoger is dan € 1.531,00.

Wenst U meer info omtrent de juridische eerstelijnsbijstand, de juridische tweedelijnsbijstand en de volledige kosteloze rechtsbijstand, dan verwijs ik U door naar een pdf-brochure dewelke in het verleden door de vorige Heer Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent, Eric Beaucourt werd opgesteld, of verwijs ik U naar de site van de Orde van advocaten Gent.

I. Alleenstaande

Onder het stelsel van alleenstaande vallen diegenen die helemaal alleen wonen en geen personen ten laste hebben.

Als alleenstaande wordt ook verstaan een persoon die een procedure dient in te stellen tegen zijn echtgenoot, samenwonende partner of enige persoon ten laste.

a) Volledige rechtsbijstand

Uw maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en plus de andere bestaansmiddelen met uitzondering van de kinderbijslag is lager van € 978,00.

b) Gedeeltelijke rechtsbijstand

Uw maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en plus de andere bestaansmiddelen met uitzondering van de kinderbijslag varieert tussen de € 978,00 en de € 1.255,00

II. Gehuwden, samenwonende en alleenstaanden met persoon ten laste

Per persoon ten laste mag men € 170,08 van zijn maandelijks netto inkomen aftrekken

a) Volledige rechtsbijstand

Uw maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en plus de andere bestaansmiddelen met uitzondering van de kinderbijslag is lager van € 1.255,00

b) Gedeeltelijke rechtsbijstand

Uw maandelijks netto inkomen minus de buitengewone schulden en plus de andere bestaansmiddelen met uitzondering van de kinderbijslag varieert tussen de € 1.255,00 en de € 1.531,00.

III. Ongeacht het inkomen

Leefloon of maatschappelijke bijstand OCMW; gewaarborgd inkomen bejaarden; vervangingsinkomen gehandicapte onder integratietegemoetkoming; kind met gewaarborgde kinderbijslag; huurder van een sociale woning huur gelijk aan 1/2 basishuurprijs; minderjarige op voorlegging van de IDkaart of enig ander document waaruit zijn staat blijkt; de vreemdeling inzake verblijfsproblematie; de asielaanvrager; de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend of een aanvraag indient van het statuur van ontheemde; de gedetineerde (behoudens tegenbewijs inzake vermogen); beklaagde inzake snelrecht (behoudens tegenbewijs inzake vermogen) en de geesteszieke (behoudens tegenbewijs inzake vermogen).

IV. Betalen van een voorschot aan de advocaat

Indien u in aanmerking komt voor volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u de volgende forfaitaire bijdragen: (art. 508/17 § 1 Ger.W.)

  • Per aanstelling van een pro-Deoadvocaat: 20 euro

  • Per aanleg van een gerechtelijke procedure: 30 euro.

U moet die forfaitaire bijdrage(n) rechtstreeks aan uw advocaat betalen. Uw advocaat is pas verplicht op te treden na ontvangst van die bijdragen. (art. 508/17 § 3 Ger.W.) 

U kan bij wet vrijgesteld zijn van het betalen van forfaitaire bijdragen. (art. 508/17 §§4-5 Ger.W.):

  • wanneer de persoon de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt;

  • in hoofde van de persoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en in hoofde van de geïnterneerde voor wat betreft de toepassing van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering;

  • in strafzaken in hoofde van personen die volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand genieten;

  • wanneer het een persoon betreft die een procedure instelt tot erkenning als staatloze;

  • wanneer het een persoon betreft die een asielaanvraag indient;

  • wanneer het een persoon betreft die een procedure instelt tegen een terugkeerbeslissing of een inreisverbod;

  • wanneer het een persoon betreft die een aanvraag indient om een collectieve schuldenregeling te verkrijgen;

  • wanneer het een persoon betreft die niet over enig bestaansmiddel beschikt.

Indien u in aanmerking komt voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u eveneens een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro. De voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand begroot het bedrag van de provisie. (art. 508/17 § 2 Ger.W.) 

Indien de voorwaarden die u toestaan om een beroep te doen op de gedeeltelijke of volledige kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wijzigen, meldt u dat onmiddellijk aan uw advocaat en aan het Bureau voor Juridische Bijstand (art. 508/13 vierde lid Ger.W.). 

Indien u door het optreden van de advocaat geldsommen ontvangt die, indien zij voorhanden waren op de dag van de aanvraag tot juridische bijstand tot gevolg zouden hebben dat u niet in aanmerking zou zijn gekomen voor een pro-Deoadvocaat, zal de advocaat u met toestemming van het Bureau voor Juridische Bijstand onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanrekenen (art. 508/19 Ger.W.). 

V. Ondertekende verklaring

In te vullen en te ondertekenen formulier.


 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] [ Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: november 11, 2016
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.