Huiswaarts advocaat? charter invorderen facturen conflicten Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

invorderen facturen

 

 

 

Het invorderen van onbetaalde facturen is voor ons kantoor een dagelijkse activiteit.

Ten onrechte denkt men dat het pas interessant is om via een advocaat in te vorderen wanneer de hoofdsom hoger is dan ongeveer 3.000,00 EUR. Ook facturen van enkele honderden euro's kunnen met ingevorderd worden. Trouwens naar Uw klanten toe is het een slcht signaal om kleine bedragen niet in te vorderen.

Naast het factuurbedrag, pogen wij ook nalatigheidsintresten en een bijkomende schadevergoeding in te vorderen zodat Uw invorderingskost beter wordt gedragen.

Vaak slagen wij er in om voor onze cliŽnten het volledige factuurbedrag te recupereren, terwijl de erelonen en kosten meestal vereffend worden met de door de debiteur betaalde interesten, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding. Het is daarom van groot belang om over degelijke algemene voorwaarden (ook 'factuurvoorwaarden', 'verkoopsvoorwaarden' genoemd) te beschikken.
Heeft U deze niet, dan helpen wij graag met deze op te stellen, want indien U over geen algemene voorwaarden beschikt, hebt u enkel recht op de betaling van de wettelijke nalatigheidsrente en vangt deze pas aan op het ogenblik dat er een ingebrekestelling is verstuurd naar de debiteur.

Het opmaken van algemene voorwaarden laat u in sommige gevallen ook toe zelf te bepalen in welk gerechtelijk arrondissement het geschil met uw klant zal behandeld worden voor de rechtbank.
U begrijpt dat een fabrikant gevestigd te Gent doorgaans in een comfortabeler positie zit wanneer hij zijn facturen telkens kan invorderen voor een Gentse rechtbank, dan wanneer hij zijn invorderingsprocedures moet voeren voor verder gelegen rechtbanken.

In grote lijnen verloopt het invorderen van een factuur als volgt:

  • De leverancier (van goederen of diensten) stelt vast dat zijn klant de factuur niet tijdig betaalt; hij stelt eveneens vast dat ťťn of meerdere betalingsherinneringen ('rappels') zonder gevolg zijn gebleven. Het is nuttig, en soms zelfs noodzakelijk, om uw klant een aanmaning of ingebrekestelling te versturen, met een aangetekende zending. Sommigen van onze cliŽnten verkiezen om die aanmaning zelf op te maken en te versturen, terwijl andere cliŽnten die aanmaning door ons kantoor laten opmaken.
  • Indien de debiteur niet overgaat tot betaling, is het ogenblik gekomen om die debiteur te dagvaarden voor de rechtbank. Het is ten zeerste aan te raden om die dagvaarding door uw advocaat te laten opstellen. Middels die dagvaarding wordt er een gerechtelijke procedure opgestart die uiteindelijk uitmondt in een gerechtelijke beslissing (een vonnis) waarbij de rechtbank desgevallend uw klant veroordeelt om de onbetaalde facturen te betalen, eventueel verhoogd met interesten, schadevergoeding en gerechtskosten.
  • Indien uw klant niet bereid is om het vonnis vrijwillig uit te voeren, wat neerkom om betalen, wordt dat vonnis aan een gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De gerechtsdeurwaarder probeert dat vonnis met alle wettelijke middelen die hij ter beschikking heeft, uit te voeren: beslag op roerende goederen, beslag op onroerend goed, beslag onder derden,Ö
  • Tenslotte maakt de gerechtsdeurwaarder de gerecupereerde fondsen aan de leverancier over.

 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] [ invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: april 26, 2016
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.