Huiswaarts Omhoog advocaat? charter invorderen facturen Pro Deo adressen informatief verwijzingen Vredegerecht advies & FB kantooruren routebeschrijving foto's inhoud

bemiddeling in strafzaken

 

 

 

Bemiddeling in strafrechtelijke context is niet nieuw. Sinds 1994 bestaat de wettelijke mogelijkheid voor het parket een beroep te doen op dejustitieassistenten van de dienst Bemiddeling in Strafzaken, voor dossiers waarvoor zij in principe tot maximaal twee jaar effectieve gevangenis zouden vorderen (art. 216 ter Sv).

Een gunstige afronding hier resulteert principieel in een verval van de strafvordering. Tegelijkertijd ontwikkelde zich de zgn. praktijk van de herstelbemiddeling in de

Het duurde tot juni 2005 vooraleer deze mogelijkheid ook een wettelijke  
“Aan de personen die een direct belang hebben in het kader van een gerechtelijke procedure wordt, onder voorbehoud van art. 216ter Wb Sv, de mogelijkheid geboden om een beroep te doen op bemiddeling”.

Een bemiddeling kan gevraagd worden in elke fase van de strafprocedure en tijdens de strafuitvoering. Betrokkenen, maar ook de gerechtelijke instanties zelf, kunnen zich hiervoor aan Vlaamse kant in verbinding stellen met de vzw Suggnomè, Forum voor herstelrecht en bemiddeling. Deze organisatie geniet sinds 10 maart 2006 een formele erkenning als Bemiddelingsdienst vanwege de Federale Overheid Justitie. De organisatie heeft bemiddelaars in dienst, die werken volgens de geëigende, en bij wet voorgeschreven, principes van een bemiddeling : vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit.

Vzw Suggnomè beschikt over lokale bemiddelingskantoren in zowat elk gerechtelijk arrondissement. Voor het gerechtelijk arrondissement Gent is het kantoor gelegen aan de Eedverbondkaai 285. De dienst bestaat hier reeds sinds half 2004, maar beperkte zich in aanvang tot de zgn. slachtofferdaderbemiddeling of herstelbemiddeling op zittingsniveau. 
In casu konden slachtoffers en daders op het moment van de zitting voor de rechter te kennen geven, doorgaans bij monde van hun advocaten, dat zij met elkaar in communicatie wensten te gaan over het misdrijf en zijn gevolgen, teneinde met de hulp van een neutrale bemiddelaar zelf pacificatie en herstel te bewerkstelligen.

De rechter neemt ook vaak zelf het initiatief en wijst de partijen op de

De wet voorziet dat de partijen in een bemiddeling zich kunnen laten bijstaandoor een advocaat. “Het is vanzelfsprekend dat de partijen zich niet kunnen laten vertegenwoordigen door een advocaat tijdens de bemiddelingsprocedure. Het behoort immers tot de essentie van de bemiddeling dat er een directe, of in voorkomend geval, indirecte communicatie tussen partijen dient plaats te vinden.

De advocaat kan zijn cliënt doorheen het bemiddelingsproces zinvol steunen en van advies dienen. Zeker indien de partijen tot een overeenkomst komen, kan de advocaat een zinvolle en concrete bijstand verlenen door met een ‘extern oog’ de door de partijen aan de bemiddeling bereikte overeenkomst te bekijken”, zo wordt in de Memorie van Toelichting beschreven.

Deze gezamenlijk ondertekende overeenkomst is overigens het enige document

Deze overeenkomst kan ook zeer uiteenlopend zijn van inhoud. Ze kan de schade van de benadeelde geheel of gedeeltelijk regelen. Maar ook andere zaken kunnen aan bod komen : excuses, afspraken voor de toekomst, informatieuitwisseling of de loutere melding dat een bemiddeling plaatsvond,… Indien geen bemiddelingsovereenkomst wordt opgesteld, wordt door de bemiddelingsdienst aan de gerechtelijke instanties gemeld dat de tussenkomst werd beëindigd. Er wordt hierover verder geen enkele toelichting gegeven.

Het bereiken van een bemiddelingsovereenkomst verhindert niet dat de rechter de zaak alsnog zou kunnen behandelen, maar de praktijk leert dat het wel een invloed heeft op de strafmaat dewelke hij eventueel zou kunnen uitspreken.

De bemiddeling heeft geenszins als opzet een van de partijen te laten inboeten

Alle info op www.suggnome.be of op tel. 09/220.88.40 –0473/44.63.47 van de Bemiddelingsdienst Gent –Eedverbondkaai 285, 9000 Gent. 
Contactpersoon : Dominique Bataillie, bemiddelaar.

 


 

 

Huiswaarts ] advocaat? ] charter ] invorderen facturen ] conflicten ] Pro Deo ] adressen ] informatief ] verwijzingen ] Vredegerecht ] advies & FB ] kantooruren ] routebeschrijving ] foto's ] inhoud ]
Send mail to the WebMaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 "advocatenkantoor DE RUYCK"
Last modified: juni 04, 2014
De rechtzoekenden kunnen steeds met hun vragen of klachten in verband met deze gevoerde publiciteit terecht bij de Orde van advocaten, en de Orde van advocaten houdt toezicht op het voeren van een eerlijke en correcte publiciteit.